Lənkəran şəhər Mərkəzi kitabxanası

Lənkəran şəhər MKS

Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi

Tolerantlığın, fərqli düşüncə və əqidələrə qarşı dözümlümünasibətin müasir dünyamızda ən çox müzakirə edilənmövzu lardan olduğunu desək, yanılmarıq.

Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ

Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəlifxri

Исламский энциклопедический словарь

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в кото-ром была сделана попытка раз

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU.

“MULTİKULTURALİZMİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQLƏRİ: NƏZƏRİYYƏDƏNHUMANİST TƏCRÜBƏYƏ DOĞRU”

Gündüz İsmayılov. TOLERANTLIQ BİLDİKLƏRİMİZ VƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən,eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş vəqloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətrafl ı izahedilmişdi