Lənkəran şəhər Mərkəzi kitabxanası

Lənkəran şəhər MKS

Энвер Мансур оглы Паша-Заде. Мечети и церкви старого

Книга посвящена культовым сооружениям двух самых крупных религиозных конфессий старого Баку - мусульманской и православной. Структура кн

ISA HÜSEYN OĞLU ALIYEV. ALIMIN ALƏMI ELMIN FƏZILƏTI

Hər bir alim qiymətlidir. Ancaq nəzəriyyəni təcrübəilə birləşdirən, fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardanəməli nəticə götürə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqakonkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusiye

AZƏRBAYCAN-TOLERANTLIQ MƏKANI

“Azәrbaycanda dini vә milli zәmindә tolerantlıq hökm sürür,bütün xalqlar bir ailә kimi yaşayır. Әminәm ki, bu ölkәmizingәlәcәyi üçün çox önәmli amildir.”

İSLAM TARİX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Azərbaycan oxucusuna təqdim olunan “İslam: Tarix, Fəlsəfə və Hüquq” ensiklopediklüğətində kəlam, fəlsəfə, hədis, təfsir və digər İslami elmlərə aid anlayış,kateqoriya, hadisə və şəxsiyyətlər müasir şərh və izahlarla

RƏNA MİRZƏZADƏ MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ VƏ ŞƏRQ-QƏRB MÜXTƏLİFLİYİ: GENDER, DİN VƏ MƏNƏVİYYAT

Multikulturalizm siyasəti, Din və gender Dialoqunda” kitabında mədəniyyətlərin milli-mənəvi dəyərlər, din, mənəviyyat, cəmiyyətdə cinslərin qarşılıqlı münasibətlərinin din və gender kontekstində geniş təhlili verilmiş, mult