Lənkəran şəhər Mərkəzi kitabxanası

Lənkəran şəhər MKS

Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi

Tolerantlığın, fərqli düşüncə və əqidələrə qarşı dözümlümünasibətin müasir dünyamızda ən çox müzakirə edilənmövzu lardan olduğunu desək, yanılmarıq.

Aydın Əli-zadə.XRİSTİANLIQ TARİX VƏ FƏLSƏFƏ

Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tariximövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk əsərdir. Burada Xristianlığınyaranması və ink işaf mərhələləri haqqında söhbət açılır, müxtəlifxri

Исламский энциклопедический словарь

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в кото-ром была сделана попытка раз

Anar Həsənli. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANDA DİNİ-MƏDƏNİ DƏYƏRLƏRİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Bakı -

Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2013-cü il 11 fevral tarixli, 60 saylı əmrinə əsasan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adma Əlyazmalar İnstitutunun nəzdində

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU.

“MULTİKULTURALİZMİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQLƏRİ: NƏZƏRİYYƏDƏNHUMANİST TƏCRÜBƏYƏ DOĞRU”