Lənkəran şəhər Mərkəzi kitabxanası

Lənkəran şəhər MKS

ABUZƏR XƏLƏFOV. KİTABXANAŞÜNASLIĞA GİRİŞ I HİSSƏ

Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılan bu dərslikdə kilabxanaşünaslığın meydana gəlməsi, təşəkkülü, formalaşması, inkişaf mərhələləri və elmi-nəzəri əsaslan şərh edilir, metodologiyası və elıııi metodikası haqqında ətr

ABUZƏR XƏLƏFOV. AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ II HİSSƏ

«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» dərsliyinin II hissəsi XX əsrin birinci yarısında respublikamızda kitabxanaların yaranması. ıııkışafı və formalaşması məsələlərinin tədqiqinə və təlıliliııə həsr olunmuşdur.

ABUZƏR XƏLƏFOV. AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ III HİSSƏ

"Azərbavcanda kitabxana işinin tarixi” dərsliyinin III hissəsi XX əsrin ikinci şansında və XXI əsrin əvvəllərində respublikamızda müxtəlif kitabxana şəbəkə- lənnın inkişafı və formalaşması məsələlərinin araşdırılmasına

ABUZƏR XƏLƏFOV XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİNİN ƏSAS İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Əsərdə XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması tələblərinə müvafiq olaraq kitabxana işinin yeniləşməsinin strateji istiqamətlərini özündS əks etdirən bir sıra mühüm müddəalar irəli sürü

A.M.ALLAHVERDİYEV M.İ.BAĞIROVA.QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİKDİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji roiu haqqında mə'lumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdə